Ga naar de inhoud

Organisatie

Gewoon Speciaal Onderwijs

De Wissel is onderdeel van de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO). Stichting GSO zet zich in voor leerlingen in Midden-Nederland met een specifieke behoefte wat betreft ondersteuning en onderwijs.

We werken samen met andere scholen, daardoor kunnen we kennis uitwisselen binnen een groot netwerk van onderwijsprofessionals. Bijvoorbeeld vanuit het expertisecentrum, dat professionalisering, advies en coaching biedt bij zaken als thuiszitters, klassenmanagement en ontwikkelingsvragen.

Bestuursmodel

Ons bestuursmodel is gebaseerd op de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Hierin wordt een wettelijke zorgplicht geregeld van schoolbesturen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Deze zorgplicht wordt ingevuld door minimumeisen te stellen aan de leerresultaten van de school. 

Directeur

Onze directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de communicatie naar ouders. Er is een formele scheiding van bestuur en toezicht.

Directie: Saskia Schouten

Raad van bestuur

Het bevoegd gezag van de school is in handen van de raad van bestuur en bestaat uit twee bestuurders.

Leden van de raad van bestuur
Dhr. Rob (R.A.H.J.) Damwijk
Mevr. Angela (A.) Koot
Dhr. Jeroen (J.) van den Berg (Interim)

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de lange termijn van de organisatie. Ze houdt toezicht op de financiële gezondheid, de risico’s en de uitvoering van de strategie.

Leden van de raad van toezicht
B. (Bart) Bruyns — voorzitter
E.G.A. (Evelyn) Poortvliet — lid
G. (Rits) Verkerk — lid
G. (Gerrianne) Hazewinkel — lid
E. (Esther) Overweter — lid

Medezeggenschapsraad

Scholen zijn wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zitten ouders en teamleden.

De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en teamleden. Over sommige onderwerpen mag de MR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.

MR-leden
Namens de ouders: Jan Kappert & Thomas Dörsch
Namens het team: Sandra & Gitta Burger

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In de GSO-brede Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zit ook een vertegenwoordiger van onze school:

Namens het team: Inge Kikstra