Ga naar de inhoud

Verlof aanvragen

Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof)

De Leerplichtwet zorgt ervoor dat alle kinderen verplicht zijn de school geregeld te bezoeken. Dat betekent dat kinderen niet afwezig zijn tijdens les- of praktijktijd. Toch zijn er een aantal uitzonderingen. Die bespreken we hieronder.

Aanvraagformulieren voor verlof zijn te verkrijgen bij de administratie.

Wanneer je kind plichten moet vervullen vanuit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Hiervoor mag een kind één dag per verplichting opnemen. Geef dit minimaal twee dagen van tevoren door aan de directeur.

Soms kunnen ouders tijdens schoolvakanties geen vrij krijgen van werk. Bijvoorbeeld vanwege seizoensgebonden werk, of omdat het erg druk is. In dat geval kunnen ouders een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: ‘beroep op vrijstelling’.

Vraag hiervoor – uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat – toestemming bij de directeur van de school. Hij zal vragen om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’. Daarin staat dat de ouder niet op een ander moment op vakantie kan. De directeur beslist of een kind vrij kan krijgen van school. Als het om meer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

Een kind kan alleen vrij krijgen als:

 • ouders aantonen dat zij door werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen
 • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt
 • het om een gezinsvakantie gaat die niet langer duurt dan 10 schooldagen

Wanneer een kind tijdens de vakantie ziek wordt en pas later op school komt, is het van groot belang om een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, met daarin de duur, de aard en de ernst van de ziekte.

Bij een situatie die buiten de wil of invloed van ouder of kind liggen, gelden ‘andere gewichtige omstandigheden’. Zoals:

 • een verhuizing van het gezin: hiervoor krijgt een kind 1 dag vrij
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: hiervoor krijgt een kind 1 dag vrij (2 dagen bij een huwelijk buiten de woonplaats)
 • voldoen aan een wettelijke verplichting, welke absoluut niet buiten de schooltijden plaats kan vinden
 • ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten tot en met de derde graad: het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met 1) de directeur tot 10 schooldagen of 2) de leerplichtambtenaar bij meer dan 10 schooldagen
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig jubileum op het werk van de ouder en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders: 1 dag
 • overlijden van bloed- of aanverwanten
 • bevalling moeder/verzorgster: 1 dag
 • andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie): omschrijf de reden op het aanvraagformulier

Omdat er sprake kan zijn van uitzonderlijke of bijzondere omstandigheden wordt een aanvraag altijd individueel beoordeeld. Bij het beoordelen van een aanvraag kan de directeur advies vragen aan de leerplichtambtenaar. Betreft het een aanvraag van meer dan 10 dagen (in één keer of enkele aanvragen bij elkaar opgeteld) dan beslist de leerplichtambtenaar.